การเตรียมเอกสาร

***เอกสารทุกชนิดให้นำ ตัวจริง ไป และ ถ่ายเอกสาร พร้อมเซ็นต์รับรองสำเนา เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว***

บุคคลธรรมดา

  • โฉนดที่ดิน
  • ทะเบียนบ้าน
  • บัตรประชาชน
  • ใบเปลี่ยนชื่อ,นามสกุล (ถ้ามี)
  • ทะเบียนสมรส, ทะเบียนหย่า (กรณีมีคู่สมรส)
  • หนังสือยินยอมให้ทำนิติกรรมของคู่สมรส (กรณีมีคู่สมรส)
  • มรณะบัตรคู่สมรส (กรณีคู่สมรสถึงแก่กรรม)
  • ใบขออนุญาติปลูกสร้าง,ใบขอบ้านเลขที่ (กรณีไม่ได้เป็นหมู่บ้านจัดสรร)
  • ใบปลอดหนี้ หรือ ใบปลอดภาระค่าสาธารณูปโภค(กรณีเป็น ห้องชุด หรือคอนโดมิเนียม)